fbpx

Regulamin

Regulamin pielgrzymki

REGULAMINY PIELGRZYMEK: OGÓLNY I DO CZĘSTOCHOWY

19 WARSZAWSKA PIELGRZYMKA ROWEROWA

na Jasną Górę 10-14 sierpnia 2024 r.

REGULAMIN

Cel pielgrzymki

Pielgrzymka jest aktem religijnym dziękczynnym i pokutnym. Są to „rekolekcje w drodze”. Celem pielgrzymki jest ożywienie i pogłębienie wiary, wyjednanie łask poprzez modlitwę i trud pielgrzymowania, formowanie postawy chrześcijańskiej. W związku z tym organizator wymaga od każdego uczestnika, aby:

  1. a) czynnie uczestniczył we wspólnych modlitwach, nabożeństwach, codziennej Eucharystii, śpiewach, konferencjach itp.,
  2. b) stosował się do zaleceń służb porządkowych (Komandora pielgrzymki, przewodników grup),
  3. c) przestrzegał regulaminu,
  4. d) unikał zachowań, które zakłócałyby religijny charakter pielgrzymki,
  5. e) zachował wstrzemięźliwość od tytoniu, alkoholu, stosowania wszelkich używek,
  6. f) nosił zawsze przy sobie w widocznym miejscu emblematy pielgrzymki (np. naklejka z numerem grupy na kasku po lewej stronie),
  7. g) troszczył się o współtowarzyszy pielgrzymki poprzez wzajemną pomoc, szacunek, kulturę słowa.

Ogólne warunki uczestnictwa

W pielgrzymce może uczestniczyć każdy, kto akceptuje jej religijny charakter, jest fizycznie przygotowany do codziennego pokonania rowerem kilkudziesięciu kilometrów, dokona zapisu u organizatora oraz uiści opłatę pielgrzymkową. Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po uprzedniej pisemnej zgodzie rodziców.

Pielgrzymi zmierzają do Matki Bożej jako wspólnota. Zwracają się do siebie zwrotami: „Bracie” i „Siostro” lub po imieniu bez względu na wiek i pozycję społeczną. Uczestnicy pielgrzymki muszą być przygotowani na wszelakie
warunki: zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie, skromne warunki sanitarne, dolegliwości fizyczne. Pielgrzymka to czas, podczas którego powinno się zapomnieć o codziennej gonitwie (także o zabieganiu o najlepsze miejsce np. w kolejce pod prysznic). Należy okazywać wdzięczność i życzliwość
wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym.

Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są do ścisłego przestrzegania:

Ustawy o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 roku (jednolity tekst: Dz. U. z 2011.1137 ze zm.),

– zaleceń przewodników, służby porządkowej i medycznej oraz wszystkich osób funkcyjnych.

Każdy pielgrzym zobowiązany jest posiadać przy sobie dowód tożsamości. Na czas pielgrzymki organizator ubezpiecza uczestników w zakresie OC i NNW. Uczestnik pielgrzymki jest zobowiązany do wypełnienia karty pielgrzyma oraz umieszczenia jej w łatwo dostępnym miejscu (w bagażu podręcznym) i w razie potrzeby do okazania jej służbie medycznej lub osobom funkcyjnym.

Wymagania techniczne

Każdy uczestnik pielgrzymki powinien mieć sprawny technicznie rower, zaopatrzony w sprawne hamulce, czerwone szkło odblaskowe z tyłu, sprawnie działające oświetlenie (przód i tył) oraz sygnał dźwiękowy (dzwonek). Podczas poruszania się po drogach pielgrzym jest zobowiązany mieć na sobie:

  1. a) kask,
  2. b) ochronną kamizelkę odblaskową (żółtą w przypadku pielgrzymów, pomarańczową dla osób funkcyjnych).
  3. c) apteczka rowerowa

W czasie pielgrzymki obowiązuje strój wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana w miejscach kultu religijnego). W trakcie przejazdu dopuszczalny jest sportowy strój rowerowy.

Jak pielgrzymujemy

Każdy uczestnik powinien znać przepisy ruchu drogowego. Pielgrzymka będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność, bezwzględnie przestrzegać przepisów ruchu
drogowego oraz stosować się do uwag służb porządkowych. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się, że można go bezpiecznie wykonać oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.

Na trasie uczestnicy poruszają się prawą stroną drogi w maksymalnie 15 osobowych kolumnach jadąc dwójkami, chyba że przewodnik grupy wyda inne zalecenie. Skład każdej kolumny zostanie ustalony przed pielgrzymką, a wszelkie zmiany dokonywane w trakcie pielgrzymki dopuszczalne są tylko za zgodą organizatorów. W kolumnie należy poruszać się z prędkością dostosowaną do innych rowerzystów, zachowując bezpieczną odległość od poprzedzającego pielgrzyma. Niedopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa, ciągłe zmiany pozycji, wyprzedzanie przewodnika grupy. W czasie jazdy zabrania się:
wypuszczania kierownicy z rąk (zawsze należy trzymać kierownicę przynajmniej jedną ręką), zdejmowania stóp z pedałów, jazdy w rozpiętym kasku, przekraczania osi jezdni, rozmawiania przez telefon komórkowy, pisania i czytania smsów oraz słuchania muzyki. Postoje będą odbywały się w wyznaczonych, bezpiecznych miejscach, na terenie kościołów, które pielgrzymka mija po drodze. Czas postoju określa komandor, przewodnik pielgrzymki lub
przewodnicy trasy podając wszystkim czas odjazdu. Na sygnał komandora, przewodnika pielgrzymki lub przewodnika grupy należy bezzwłocznie przygotować się do jazdy. Na postojach i noclegach należy szanować mienie prywatne i publiczne, zachowywać porządek i czystość. Nie wolno używać ognia w miejscach nie przystosowanych do tego celu i bez zgody osób odpowiedzialnych.

W razie awarii roweru należy powiadomić zamykającego grupę o zaistniałej sytuacji, zjechać na pobocze drogi, w miarę możliwości usunąć awarię i dołączyć do najbliższej grupy jadąc z nią do postoju i tam dopiero dołączyć do swojej grupy powiadamiając o swoim powrocie przewodnika. Jeśli usterka jest zbyt poważna, aby usunąć ją samemu, należy poczekać na samochód techniczny, którego obsługa pomoże dowieźć rower do najbliższego postoju. Samochody techniczne pielgrzymki przewożą bagaże uczestników między miejscami noclegów. Wszystkie pojazdy zabezpieczenia pielgrzymki posiadają oznaczenia uzyskane od organizatora.

Pomoc medyczna

Każdy wysiłek fizyczny, szczególnie w ciepłe i słoneczne dni, może doprowadzić do groźnego dla zdrowia i życia odwodnienia, dlatego każdy pielgrzym zobowiązany jest dbać o nawodnienie swojego organizmu na trasie. Nie należy pić wody mineralnej z niską zawartością sodu. To także może być przyczyną problemów zdrowotnych w czasie długotrwałego wysiłku, związanego z pielgrzymowaniem.

W razie potrzeby pielgrzymi mogą korzystać z doraźnej pomocy służb medycznych na postojach (w miarę możliwości) oraz w miejscu noclegu. Należy pamiętać, że nasi medycy są równocześnie pielgrzymami, którzy codziennie wykonują wysiłek podobny do każdego pielgrzyma.

Na wyposażeniu pielgrzymki znajdują się jedynie środki doraźnej pomocy: środki dezynfekcyjne, opatrunki, leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. W apteczce pielgrzymki nie ma leków specjalistycznych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami lekarz pielgrzymki nie ma możliwości wypisania recepty, dlatego każdy pielgrzym przyjmujący na stałe leki, powinien mieć ich ze sobą odpowiednią ilość, na każdy dzień pielgrzymki.

Poważniejsze problemy zdrowotne jakie pojawią się w czasie pielgrzymki należy zgłosić przed codziennym wyruszeniem z miejsca noclegu do służby medycznej i przewodnika grupy.

W niektórych sytuacjach zgodę na kontynuowanie udziału w pielgrzymce musi wyrazić lekarz, którego decyzja jest ostateczna. Jeśli pielgrzym nie jest w stanie kontynuować jazdy na danym etapie trasy, musi zgłosić się do lekarza pielgrzymki, który wyrazi zgodę na czasowy przejazd pielgrzyma autokarem lub samochodem technicznym. Wsiadając do pojazdu pielgrzymki trzeba zasłonić usta i nos zakładając maseczkę. Każdorazowy przejazd pielgrzyma pojazdami pielgrzymkowymi jest odnotowywany przez służby medyczne w karcie pielgrzyma. Jeśli lekarz pielgrzymki stwierdzi, że stan zdrowia pielgrzyma uniemożliwia mu kontynuowanie jazdy i/lub wykorzystał limit przejazdów samochodem (trzy etapy), a jego stan zdrowia nadal uniemożliwia bezpieczne podjęcie trudu dalszego pielgrzymowania, pielgrzym będzie zobowiązany do zorganizowania na własny koszt powrotu do domu.

Zaleca się, aby każdy pielgrzym posiadał osobistą apteczkę, w której będą się znajdować:

– sudocrem,

– wapno (calcium) – tabletki 1 op.,

– elektrolity (2-3 saszetki),

– plastry opatrunkowe (1 zestaw, plasterki z opatrunkiem o różnej wielkości),

– bandaż elastyczny 1szt.,

– bandaż dziany (wąski i szeroki) i gaza 2 szt.,

– gaziki opatrunkowe jałowe 5×5 cm – 3 op.

Pozostałe uwagi

Pielgrzymka to okazja do wykorzystywania talentów muzycznych, medycznych czy technicznych. Osoby pragnące zaangażować się w poszczególnych służbach proszone są o zgłoszenie się do przewodnika pielgrzymki lub osób funkcyjnych.

Nieprzestrzeganie regulaminu

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z pielgrzymki w przypadku, gdyby rażąco naruszył niniejszy regulamin i niestosował się do poleceń osób funkcyjnych. Osoba wykluczona wraca do domu na własny koszt i nie przysługuje jej zwrot kosztów pielgrzymki.

Postanowienia końcowe

Uczestnicy biorą udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność. Każdy pielgrzym bierze na siebie pełną odpowiedzialność za szkody spowodowane podczas pielgrzymki, w szczególności te, które wynikają z własnej lekkomyślności, brawury jazdy, nie stosowania się do przepisów ruchu drogowego, bądź nieposzanowania miejsca noclegowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za w/w szkody, jak również za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie cennych przedmiotów.

Pielgrzymka kończy się 14 sierpnia wspólnym wejściem na Jasną Górę do kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej. Po rozwiązaniu pielgrzymki, każdy uczestnik odbiera bagaże i pomaga przy załadunku swojego roweru (nie dotyczy to uczestników pozostających do 15 sierpnia). Opłata dodatkowa za transport roweru do Warszawy wynosi 10 zł. Przygotowanie (skręcenie kierownicy, zdjęcie koszyków itp.) i zabezpieczenia roweru do transportu jest obowiązkiem pielgrzyma.

Niniejszy regulamin obowiązuje w czasie trwania pielgrzymki. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

 

 

Scroll to Top